Visjon og strategi


 

VISJON
Visjonen til Sola menighet er «Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut».  Visjonen uttrykker hva menigheten ønsker å fokusere på og gir retning for menighetens arbeid.

Nærmere Jesus: Vi ønsker å legge til rette for at alle som på ulike måter er i kontakt med menigheten, kan bli bedre kjent med Jesus og ønske å leve sammen med han.

Nærmere hverandre: Vi ønsker å legge til rette for livsnære fellesskap der mennesker kan bli bedre kjent med hverandre og kan dele både sorger og gleder.

Lenger ut: Vi ønsker å nå lenger ut med et budskap som er så verdifullt at alle mennesker må få høre det. Sola menighet vil derfor arbeide for at enda flere mennesker, både i Sola og videre ut i verden, kan få mulighet til å bli kjent med Jesus.

Ut fra denne visjonen har menighetsrådet laget en strategiplan.

 

STRATEGI
I de siste årene har det vært utfordrende og spennende å jobbe med strategi og menighetsutvikling, ikke minst i en situasjon der vi både er i en prosess med å bygge ny kirke og samtidig har fokus på det kontinuerlige menighetsarbeidet.

Med visjonen som utgangspunkt definerer Sola menighet følgende tre fokuspunkt som skal være retningsgivende for prioriteringer og små og store veivalg i arbeidet:

1. Satsing på aldersgruppen 20-40
Aldersgruppen er ikke nøyaktig definert, men peker i retning av en aldersgruppe som menigheten gjennom sitt arbeid vil styrke kontakten med. Gjennom dette er målet at deltakelse og engasjement fra denne aldersgruppen økes.
Arbeidet ledes av 20-40 utvalget, som er oppnevnt av menighetsrådet, i henhold til det mandat som menighetsrådet har fastsatt.

2. Forberede bruken av og ta i bruk ny kirke i Sola sentrum
Menigheten vil i tiden fram mot ny kirke står ferdig forberede bruken av denne, på en slik måte at alle aldersgrupper kan få god nytte av nye lokaler, menigheten kan bli godt synlig i lokalmiljøet, og flere kan bli knyttet inn mot menighetens liv og aktiviteter. Det legges opp til en bred involvering og å motivere flest mulig til å komme med forslag til bruk av de nye lokalene.

I det første året kirken er i bruk vil en ha et særlig fokus på sammenheng og samspill mellom ulike brukere, samt å optimalisere bruken av kirken.

Arbeidet ledes enten av menighetsrådet selv eller av et eget utvalg oppnevnt av menighetsrådet.

3. Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere er allerede en svært viktig ressurs, og vil sannsynligvis bli enda viktigere i årene som kommer. Menigheten vil arbeide systematisk og målrettet for å få på plass en best mulig oppfølging av frivillige medarbeidere.

I dette arbeidet vil en ta utgangspunkt både i menighetens behov, den enkeltes utrustning og hvordan den enkelte medarbeider ønsker å bli fulgt opp. Dette vil sannsynligvis føre til en kombinasjon av strukturert opplegg og individuell tilpasning.

 

Arbeidet ledes enten av menighetsrådet selv eller av et eget utvalg oppnevnt av menighetsrådet.

Disse punktene skal gi retning i prioriteringer, veivalg og daglig virke i de årene planen gjelder for. Mens visjonen gir den overordnede retning for en lang periode, peker strategiplanens tre punkter på områder som skal ha særlig fokus disse årene.

Strategiplanen er ikke en framheving av noen arbeidsområder foran andre, men skal gi retning for alle arbeidsområder. Menighetens årsrapport skal gi oppdatering på status og framdrift. Eventuelle økonomiske behov for gjennomføring behandles gjennom ordinær budsjettbehandling.

Vedtatt av Sola menighetsråd
12.06.2018

Tilbake