Fast givertjeneste


Sola menighet har en fast givertjeneste som bidrar til å drive mange av menighetens aktiviteter.

Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut,er visjonen vår. Skal vi få til dette, trenger vi friske midler. 

Helt fra den første kristne kirke av, har de troende tatt ansvar for å finansiere menighetene sine med de ressursene de har. Jesus sendte de troende til hele verden; Paulus var både han som lærte oss om å tjene hverandre som "Kristi legeme" og som satte pris på den støtten og de gavene han fikk til å drive sitt arbeid. 

Det er lett å tenke at kirken bæres økonomisk av stat og kommune. Men dette er bare halve sannheten.
Stat og kommune dekker lønnsmidlene til noen av de ansatte, medarbeidere, til drifting og gjennomføring av ulike typer arrangement og aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre. 
Det er mange utgiftsposter som skal dekkes gjennom inntektene vår menighet har, - inntekter som i hovedsak er de innsamlede midlene en har gjennom offer og givertjeneste. 
Givertjenesten er den viktigste inntektskilden menigheten har, ikke minst fordi at disse inntektene er forutsigbare og kan budsjetteres med på en sikrere måte enn andre inntekter.
Midler til stillinger utover dette, må menighetene selv skaffe til veie. Menigheten må også selv skaffe midler til drift av menighetsarbeidet.

Det fine med å være frivillig - det fine med å være støttespiller gjennom givertjeneste - er at man ikke er passiv tilskuer, men blir en aktiv deltaker i fellesskapet. En bidrar til å støtte viktige verdier i vårt samfunn, og gir tilbake noe til kirken som er der i viktige anledninger i ens liv.

Det er utrolig flott at du lar pengene dine få betydning og at du gir til menigheten din. Takk for det du er med og gir. De siste årene har vi som menighet fått et nytt driv og mange ønsker å nå ut videre i Sola. 

I den norske kirke er vi privilegerte, men likefullt trengs det midler til å nå enda lenger ut i Sola-bygda. Utfordringene for kirken er store, og troen har ikke bare gode kår i samfunnet vårt. Dette har vært tema på flere G2-gudstjenester og på ledersamlingen i kirken nå nylig. Sola menighet ønsker å være på offensiven i årene fremover!

Hvordan
Ta kontakt med daglig leder Johannes Byberg på johannes.byberg@solamenighet.no så setter vi opp en e-faktura løsning. 

Har du spørsmål knyttet til å bli fast giver i Sola menighet, ta kontakt med daglig leder: Johannes Byberg.

Bildet er lånt fra messiaskirken.no.
Tilbake